Rail Masters Kite Jib Contest

Riders:
Sam Light and best Russian kiters: Nikolay Rakhmatov, Dmitriy Evseev, Peter Tyushkevitch, Yan Valiev, Gennadiy Kirillov, Yuriy Gavrilov, Egor Morozov, Sergey Belmesov, Anton Uzhegov etc.

https://vimeo.com/69633048

De zus Videos